اهداف و وظایف کتابخانه


این کتابخانه با استفاده از امکانات موجود اهداف و وظایف زیر را به عهده دارد:
1- ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین در زمینه های مختلف از جمله کتاب، نشریات ادواری، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی.
2- اطلاع رسانی در زمینه استفاده از منابع الکترونیکی.,
3- برنامه ریزی و انجام اقدام لازم برای انطباق وضعیت و خدمات کتابخانه با آخرین استانداردهای موجود در این زمینه.
4- پیش بینی تسهیلات لازم برای استفاده هر چه بیشتر استفاده کنندگان از منابع موجود در کتابخانه.
5- تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت برای آشنا ساختن عملی دانشجویان جدیدالورود با نحوه کار کتابخانه.
6- شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان و تهیه منابع مورد نیاز آنها.,
7- همکاری با گروههای پژوهشی برای اجرای بهتر روش ها و استانداردهای جدید در زمینه امور کتابخانه.