قوانین و مقررات کتابخانه


آئین نامه کتابخانه مرکزی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
-    مدارک مورد نیاز برای عضویت:
1-    یک قطعه عکس
2-    فتوکپی کارت دانشجویی یا کپی برگه تایید ثبت نام (عکس دار)
3-    تکمیل برگه درخواست عضویت
-    اعضای هیئت علمی:  تکمیل فرم درخواست عضویت به همراه  ارائه آخرین حکم کارگزینی و دو قطعه عکس الزامی است.
--    تعداد امانت کتاب به هر عضو هیات علمی حداکثر چهار جلد به مدت 15 روز می باشد.
-    دانشجویان و کارمندان حداکثر سه جلد کتاب غیر مرجع به مدت 7 روز می باشد.
-    ارائه خدمات کتابخانه اعم از امانت کتاب، ارائه خدمات بخش مجلات و مرجع و استفاده از بانکهای اطلاعاتی تنها با کارت عضویت کتابخانه و  دانشجویان جدیدالورود با کارت دانشجویی صورت خواهد پذیرفت.
-    در صورت مفقود شدن کار عضویت کتابخانه، بلافاصله به کتابخانه اطلاع داد شود. 
-    در صورت مفقود شدن کارت عضویت کتابخانه، صدور کارت المثنی فقط برای بار اول صادر می گردد.
-    در صورتیکه کتابی را بیش از مدت مذکور طالب باشید. چنانچه متقاضی دیگری نداشته باشد، مجدداً به همان مدت زمان قابل تمدید می باشد. 
-    کتب امانت باید حتماً در تاریخ مقرر به کتابخانه عودت گردد. در غیر اینصورت به مدت 2 برابر تاخیر، از گرفتن کتاب محروم می گردد. تکرار تاخیر به تعداد 5 مرتبه، کارت عضویت کتابخانه باطل می گرداند. (در مورد امانت کتاب ها و رفرانس های موقت به مدت یک روز، اگر همان روز عودت نگردد، به مدت 7 روز جریمه می گردند ).
-    هنگام امانت کتاب، بهتر می باشد دانشجو صفحات کتاب را کنترل نماید، و در صورت وجود هر گونه نقصی به مسئول امانت اطلاع دهد.
-    چنانچه امانت گیرنده، کتاب یا مدرکی را معیوب کند، و نیز در صورت گم کردن کتاب (مدرک) باید جبران خسارت نموده و آخرین چاپ منبع مربوطه را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد.
-     کتابهای لاتین تک نسخه ای تنها در پایان هفته امانت داده می شود و باید قبل از ساعت 9 صبح روز شنبه به کتابخانه مرکزی تحویل داده شود.
-    کتاب های مرجع به هیچ وجه به خارج از کتابخانه امانت داده نخواهد شد، بلکه دانشجویان می توانند در سالن های مطالعه کتابخانه استفاده نمایند، مانند: فرهنگ ها، دایره المعارف ها، مجلات، روزنامه ها و پایان نامه ها.
-    پایانه نامه ها و مجلات در بخش مرجع امانت داده می شود و در همان بخش استفاده می گردد. خارج نمودن آن غیر قانونی می باشد. 
-    ساعت کار کتابخانه: روز شنبه تا پنج شنبه، بخش مرجع ساعت 7:30 الی16:10، بخش امانت کتاب  ساعت30/7 الی 17 و سالن های مطالعه ساعت 30/7 الی24 می باشد.
-    رعایت نظم و انظباط و مقررات و قوانین کلی حاکم بر کتابخانه الزامی است.