کارکنان کتابخانه

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

فاطمه دهقانی نوش آبادی

 

کارشناس مسئول کتابخانه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

dfatemh@gmail.com

امیر حاجتی

کارشناس میز امانت

کارشناس ارشد مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

amirhajate@yahoo.com

سیمین معصوم لو

متصدی

دیپلم