ارتباط با کتابخانه

تهران، خیابان شریعتی- خیابان خاقانی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران- کد پستی 1916393813

اطلاعات تماس کتابخانه مرکزی:

تلفن تماس : 7- 22006660

تلفن داخلی بخش مرجع: 239

تلفن  داخلی بخش امانت: 225

اسامی و شماره تماس همکاران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

شماره تماس کتابخانه های واحد دانشگاه علوم پزشکی