سازماندهی دانش

یکی از مهم ترین فعالیتهای کتابداران فهرست نویسی است. فهرست نویسی فرایندی است که طی آن مشخصات ظاهری و  محتوایی، مواد ومنابع اطلاعاتی در رکورد های ماشین خوان ثبت می شود. و با وجود اطلاعات کتابشناختی، کتابخانه سازماندهی می شود. و سازماندهی به منظور تسهیل دسترسی کاربران به منبع مورد نیاز در حداقل زمان و با آسانترین روش  انجام می پذیرد. منابع بر اساس نظام رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا(NLM)  و هم چنین نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC) موضوع دهی و رده بندی می شوند.

فعالیت ها و خدمات  بخش فراهم آوری و فهرست نویسی

  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران
  • تشکیل کمیته تامین منابع جهت گزینش منابع درخواستی
  • پیش بینی و بودجه بندی تجهیزات و سایر نیازهای مجموعه سازی و فراهم آوری منابع کتابخانه
  • نظارت، کنترل و دریافت منابع اهدایی
  • مراجعه به نمایشگاه های کتاب و فروشگاه ها جهت تامین منابع
  • فهرست نویسی و رده بندی و آماده سازی کتب فارسی و لاتین