مرجع

منابع بخش مرجع شامل کتاب‌های مرجع فارسی و لاتین (دایره‌المعارف‌ها، واژه‌نامه‌ها، کتابشناسی‌ها، راهنماها، اطلس‌ها، نقشه‌ها، سالنامه‌ها، سرگذشت‌نامه‌ها و کتاب‌های نفیس) است. منابع این بخش به صورت قفسه باز اداره می‌شود. این منابع فقط در بخش مرجع کتابخانه مرکزی در اختیار مراجعان قرار می‌گیرند.