امانت

این بخش کار پذیرش عضو، گردش و امانت کتاب و خدمات مرجع را برعهده دارد. جستجوی کتاب در این بخش از طریق رایانه های مستقر در کتابخانه انجام می شود. سیستم امانت، به اعضاء به صورت مکانیزه می باشد که امکان امانت، رزرو و تمدید کتاب بدون نیاز و مراجعه به دانشگاه از طریق ورود به سامانه از همه جا میسر است. امانت کتاب به دو صورت انجام می گیرد:
1- امانت در کتابخانه (موقت): دانشجو موظف است کتاب را تا پایان ساعت کار کتابخانه به کتابخانه بازگرداند.
2- امانت خارج از کتابخانه: که هر عضو با توجه به مقررات کتابخانه در صورتیکه اعضای دیگر آن را رزرو نکرده باشد می تواند آن را تمدید نماید.