مجموعه سازی

دراین بخش انتخاب و فراهم آوری منابع کتابخانه شامل کتاب انجام می پذیرد و تهیه نشریات  از سال 1394(سال های پیش خریداری می گردید) از طریق کتابخانه دیجتیال و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی  میسر می باشد. 

 در این راستا با توجه به سیاست های کتابخانه مرکزی و نیاز سنجی از مراجعان کتابخانه، کتابهای حوزه علوم پزشکی  با توجه به رشته های تحصیلی دانشگاه فراهم آوری می گردد. کار انتخاب و تهیه کتاب با نظارت کمیته انتخاب کتاب انجام می شود و کتابها از طریق نمایشگاههای کتاب به ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و در صورت نیاز در طول سال از طریق ناشران به طور مستقیم تهیه می گردد.