پایگاه های اطلاعاتی اشتراک شده ملی

Access

URL Address

نام

Name

Free for subscribers

http://health.barakatkns.com/search

سامانه  دانش گستر برکت

Barakat Knowledge Network System

Free for subscribers

https://irandoc.ac.ir/

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Irandoc

Free for subscribers

http://ganj.irandoc.ac.ir/

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

Free for subscribers

http://www.isc.gov.ir

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

Islamic World Science Citation Database (ISC)

Free for subscribers

http://www.magiran.com

بانک اطلاعات نشریات کشور

Magiran